ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม macromedia dreamweaver

  รายวิชาที่มีอยู่

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยศึกษาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น จนถึงขั้นที่สามารถพัฒนาเว็บเพจขั้นสูงด้วยภาษาที่นิยมใช้ เพิ่มความสามารถให้กับเว็บเพจ ทำให้เว็บเพจเป็นที่น่าดึงดูดความสนใจ จากผู้เข้าเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น

                   ศึกษาโครงสร้างระบบ และการประยุกต์ความรู้ในการทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8 เข้า
  ใจกระบวนการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ 
  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

  ผลการเรียนรู้

        1. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
        2. เขียนเว็บเพจและแก้ไขเว็บเพจเบื้องต้นด้วยภาษา html
        3. เขียนคำสั่งกำหนดรูปแบบตัวอักษรด้วยภาษา html 
        4. กำหนดพื้นหลังเป็นสีหรือรูปภาพด้วยภาษา html
        5. เขียนคำสั่งการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจด้วยภาษา html
        6. เขียนคำสั่งสร้างตารางและเชื่อมโยงด้วยภาษา html
        7. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver8 
        8. ใช้โปรแกรม  Dreamweaver8 สร้างเว็บเพจเบื้องต้น                            
        9. สร้างตารางและเชื่อมโยงข้อมูลด้วยโปรแกรม Dreamweaver8 
      10. ออกแบบเว็บเพจของตนเอง 
      11. สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML หรือโปรแกรม Dreamweaver 
      12. อัพโหลดเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่

            รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้